Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku działając w podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem zamieszcza informację, o składnikach rzeczowych majątku ruchomego, które zostały zakwalifikowane do majątku zużytego.

Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Składniki te przeznaczone są do zagospodarowania poprzez:

  1. nieodpłatne przekazanie na rzecz:
  1. jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;
  1. darowiznę na rzecz:
  1. jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;
  2. jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 rozporządzenia należy składa w terminie do dnia 31 października 2022 r., za pośrednictwem:

  1. poczty tradycyjnej na adres: ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok,
  2. biura podawczego sądu przy ul. H. Sienkiewicza 84 w Białymstoku (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00). 

z dopiskiem na kopercie: „Zużyte składniki majątku ruchomego”. 

Rozpatrywanie wniosków/ofert odbywać się będzie z uwzględnieniem w pierwszej kolejności potrzeb jednostek sektora finansów publicznych oraz zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Osoby do kontaktu: Janusz Sznajderuk tel. 85 6784 081 oraz Iwona Dworzańczyk tel. 85 6784 031.

Załączniki:

XLSXZałącznik_nr_1_wykaz_zużytych_składników_majątku.xlsx (12,73KB)
DOCZałącznik_nr_2_wniosek_o_nieodpłatne_przekazanie_składników_majątku.doc (39,50KB)
DOCZałącznik_nr_3_wniosek_o_darowiznę_składników_majątku.doc (41,50KB)