Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku  działając w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (DZ.U. 2019 poz. 2004 z późn. zmianami), informuje, że posiada do zbędne lub zużyte składniki majątku wymienione w załączniku  nr 1,  które mogą być przedmiotem sprzedaży.   
Podmioty/osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników wymienionych  w załączniku nr 1 do ogłoszenia mogą składać pisemne oferty w terminie do dnia 16.05.2022 r. w poniższy sposób:
1. za pośrednictwem ePUAP: /WSABialystok/SkrytkaESP,

2. pocztą elektroniczną na adres: 

3. pocztą tradycyjną na adres: ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok.

z dopiskiem w tytule/na kopercie: „Zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego – maj 2022”. 

Złożona oferta nie może opiewać na kwotę niższą niż wartość wyceny składnika wskazana  w załączniku nr 1.  W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych nabyciem tego samego składnika rzeczowego majątku ruchomego, pod uwagę będzie brana oferta korzystniejsza, natomiast w przypadku, gdy ceny oferowane będą równe o przydziale składnika decyduje kolejność wpływu ofert.  
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wystawienia dokumentu księgowego.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny w terminie określonym przez Sprzedającego.

Zakupiony przedmiot sprzedaży należy odebrać na swój koszt i we własnym zakresie  
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Podanie danych osobowych oferenta, który jest osobą fizyczną jest dobrowolne ale niezbędne w celu rozpatrzenia oferty. 
Administratorem danych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, dalsze informacje znajdują się w załączniku nr 2 - „Klauzula informacyjna”.

Oględzin składników majątku można dokonać w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku przy ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
Szczegółowych informacji dotyczących składników udziela osoba uprawniona do kontaktów: Andrzej Frankowski, e-mail: , tel. 85 678 40 30.

XLSXZałącznik nr 1 - Wykaz zużytych zbędnych składników majątku.xlsx

DOCXZałącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.docx

DOCXZałącznik nr 3 - Formularz oferty.docx

Wersja XML