Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy rozpoznane

Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl


Wyrokiem z 16 marca 2023 r. wydanym w sprawie II SA/Bk 90/23 po rozpoznaniu skargi J. S. na uchwałę Rady Miasta Białystok z 26 września 2023 r. nr LX/821/22 w sprawie zmiany nazwy części ulicy, położonej w Białymstoku – Bojary oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i praw jazdy z powodu zmiany adresów, sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

W pierwszej kolejności sąd ustalił, że w sprawie doszło od naruszenia interesu prawnego strony skarżącej, o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Strona skarżąca mieszka bowiem na ulicy, której zmianę nazwy uchwalono. Stąd podjęta uchwała implikowała zmianę adresu zamieszkania strony skarżącej, a to z kolei rodziło obowiązek aktualizacji danych w rejestrach i ewidencjach urzędowych.

Następnie sąd stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, gdyż:

- uzasadnienie projektu uchwały podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g. w przedmiocie zmiany nazwy ulicy powinno składać się z dwóch elementów, tj. wyjaśnienia powodów dla których dotychczasowa nazwa powinna być zmieniona oraz uzasadnienia wyboru nowej nazwy ulicy. W sprawie niniejszej nie sprostano temu obowiązkowi. W uzasadnieniu projektu uchwały brak jest wskazania jakichkolwiek przyczyn, dla których następuje zmiana dotychczasowej nazwy ulicy na nową nazwę;

- zaniechano przeprowadzenia konsultacji nie wskazując przyczyny, z powodu której nie skonsultowano uchwały ze społecznością.

Powyższe – w ocenie Sądu - stanowi naruszenie art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, kierując się zasadą zaufania do Państwa, wynikającą z zasady demokratycznego państwa polskiego, o której mowa w art. 2 Konstytucji RP. Sąd stwierdził, że rada miasta ma prawo do zmiany nazwy ulicy, jednak zmiana ta powinna być w sposób przejrzysty umotywowana. Szczególnie w sytuacji spraw tak istotnych z perspektywy wspólnoty lokalnej - o czym świadczy protest społeczności lokalnej.

Końcowo Sąd zauważył, iż w sprawie nie zachowano wszystkich etapów przewidzianej prawem procedury uchwałodawczej, bowiem do projektu uchwały nie dołączono opinii właściwej Komisji Rady, czym naruszono § 23 ust. 3 i § 25 ust. 3 regulaminu Rady Miast Białystok.

Wyrok jest prawomocny od 12 maja 2023 roku.


Wyrokiem z 31 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 101/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w przedmiocie odmowy potwierdzenia wywozu zakupionego towaru.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 30 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 889/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 247/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 171/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 185/23 ze skargi na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 roku nr XLVIII/543/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza), Sąd:

  • stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, tj. w zakresie § 19 ust. 2 pkt 4 lit. „a” w odniesieniu do budynku przy ulicy […] w Białymstoku,
  • oddalił skargę w pozostałej części;
  • zasądził od Miasta Białystok na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.     

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 9 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 875/22, Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 roku nr LI/652/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 205/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia z 8 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 187/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w przedmiocie dodatku węglowego, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy Suwałki.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 177/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 129/23 Sąd oddalił skargę na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku nr 0113-KDIPT2-3.4011.879.2022.1.GG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 5 maja 2023 roku, wydanym w sprawie I SA/Bk 117/23,  Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa ZUS w Warszawie w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek wynikających z decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności po zmarłym.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 4 maja 2023 r., wydanym w sprawie II SA/Bk 154/23, Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2022 r. Nr LX/837/22 w sprawie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia  27 kwietnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 120/23, Sąd oddalił skargę na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku w przedmiocie zarzutów zgłoszonych do danych zawartych w operacie opisowo-kartograficznym.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 209/23, Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie nakazania wykonania obowiązku polegającego na przyłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 26 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 174/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 20 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 148/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 20 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 165/23 sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie kary pieniężnej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 160/23 sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 13 kwietnia 2023 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 145/23, WSA w Białymstoku stwierdził bezskuteczność czynności zawrócenia do linii granicy państwowej. Sąd uznał, że § 3 ust. 2b rozporządzenia granicznego, stanowiącego wyłączną podstawę prawną zaskarżonej czynności, nie może być stosowany automatycznie bez uprzedniego wdrożenia procedur wynikających z ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz z ustawy o cudzoziemcach. Zastosowanie tego rozporządzenia skutkowało uniemożliwieniem indywidulanego zbadania sprawy zgodnie z zasadą non-refoulement wynikającą z art. 33 ust. 1 Konwencji genewskiej. Zdaniem Sądu ani krajowy przepis prawa, ani okoliczności faktyczne (w tym kryzys migracyjny na granicy zewnętrznej UE wywołany przez czynniki zewnętrzne) nie mogą wyłączyć zastosowania tej zasady, co do której wykładnia na gruncie krajowym powinna zmierzać do równowagi między koniecznością ochrony granicy państwowej a przestrzeganiem praw cudzoziemców.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 5 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze II SA/Bk 149/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w przedmiocie odmowy przyznania dodatku węglowego – sąd oddalił skargę podzielając stanowisko organów o braku podstaw prawnych do przyznania wnioskowanego dodatku węglowego z uwagi na fakt, że na adres będący przedmiotem wniosku został już przyznany i wypłacony dodatek węglowy, co w świetle art. 2 ust. 3b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 141 ze zm.) uniemożliwia przyznanie kolejnego dodatku węglowego.

Zdaniem sądu, prowadzenie odrębnego, jednoosobowego gospodarstwa domowego nie jest wystarczającą przesłanką do przyznania dodatku węglowego na podstawie art. 2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym. Konieczne jest, aby takie gospodarstwo prowadzone było w odrębnym lokalu.

Sąd zwrócił też uwagę, że orzeczenie w przedmiocie podziału do korzystania przez byłych małżonków ze wspólnego mieszkania, wydane stosownie do art. 58 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w wyroku rozwodowym, nie dokonuje wyodrębnienia lokalu we wspólnie zajmowanym mieszkaniu, a jedynie przyznaje prawo do wyłącznego korzystania z poszczególnych części tego mieszkania.

Końcowo sąd zauważył, że przez gospodarstwo domowe jednoosobowe należy rozumieć osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy). W przypadku zatem strony mieszkającej we wspólnym domu z byłym małżonkiem i dziećmi, warunek samotnego zamieszkiwania nie jest spełniony, a zatem nie ma podstawy do przyznania jej dodatku węglowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 9 marca 2023 r. w sprawie o sygnaturze II SA/Bk 20/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego – sąd skargę oddalił akceptując jako nienaruszające prawa ustalenia faktyczne oraz ocenę prawną organów administracji publicznej obydwu instancji. Zdaniem sądu, w sprawie organy wykazały wystąpienie przesłanek do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), tj. dysproporcję między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową strony wskazującą, że jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe.


Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 71/23 ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sejny w przedmiocie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz zasądził od Rady Gminy Sejny na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 38/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie odmowy wydania decyzji o czasowym odebraniu psów, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 30 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 75/23 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie skreślenia z listy doktorantów, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z września 2022 roku oraz zasądził od Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 23 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 904/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia zarzutów zgłoszonych do danych ujawnionych w zmodernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 23 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 73/23 ze skargi Miasta Suwałki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr L/656/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sianożęć-Sobolewo złoża w Suwałkach, z wyjątkiem stwierdzenia nieważności § 27 ust. 8 uchwały oraz odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania sądowego w całości.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 16 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 87/23 Sąd oddalił skargę na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 18/23 Sąd oddalił skargę Powiatu Sokólskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne. 


Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 737/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych sąd oddalił skargę podzielając stanowisko organów, że w ramach oceny dokumentacji tej inwestycji w zakresie oddziaływania na środowisko, przedstawiony przez wnioskodawcę wariant planowanego przedsięwzięcia, po uwzględnieniu wymogów prawnych związanych z ochroną środowiska oraz po zastosowaniu przedstawionych przez wnioskodawcę technologii nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko. Informacje dostępne w raporcie były wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W sprawie uzyskano wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, zaś inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przeznacza ten teren na infrastrukturę techniczną elektroenergetyki i ciepłownictwa oraz dopuszcza realizację urządzeń oraz instalacji służących przetwarzaniu odpadów, w tym spalarni.

Zarzuty skargi nie podważyły legalności zaskarżonej decyzji, w tym nie doszło do naruszenia art. 186 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony środowiska, poprzez niezgodność instalacji z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, a także niezgodność z obowiązkiem posiadacza odpadów do postępowania zgodnie z hierarchią postępowania z opadami - art. 33 ust. 1 ustawy o odpadach. Wskazane w skardze przepisy nie miały zastosowania w sprawie, gdyż organy nie orzekały w przedmiocie przesłanek do odmowy wydania pozwolenia emisyjnego (art. 186 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony środowiska). Na dzień wydania zaskarżonej decyzji nie obowiązywał także przepis, na podstawie którego organy byłby zobowiązane do odmowy wydania decyzji środowiskowej, w przypadku gdy instalacja do przetwarzania odpadów nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, czy też nie odnosi się do programów ochrony środowiska (art. 38 a ustawy o odpadach).

W związku z powyższym brak było podstaw do uwzględnienia skargi.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 12 października 2022 roku o godz. w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 447/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie opłaty podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w 2018 roku, 2019 roku i 2020 roku, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Marszałka Województwa P. oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

W dniu 12 października 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekał w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Bk 447/22 ze skargi przedsiębiorców na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w B.  w przedmiocie opłaty podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. Udział w sprawie zgłosił również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Skargi uwzględniono uchylając decyzje organów obydwu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.). Podstawą uwzględnienia skarg było uznanie, że organy w swoich decyzjach nie udzieliły przekonującej odpowiedzi na pytanie, jaka czynność miała miejsce w sprawie i za jaką czynność powinna być poniesiona opłata, a także jaki podmiot powinien ponosić odpowiedzialność i na podstawie których przepisów. Sąd zwrócił uwagę na przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, wskazując, że wynikające z nich obowiązki ponoszenia opłat i kar administracyjnych odnoszą się do tych samych sytuacji faktycznych, co prowadziłoby do ponoszenia opłat i kar dwukrotnie za to samo zdarzenie, wbrew treści art. 194 ust. 2 ustawy o odpadach. Sąd podkreślił, że skarżący był już karany mandatem za przekazanie odpadów podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia, zaś podmiot, któremu przekazano odpady był ukarany administracyjną karą pieniężną za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia. Zauważył więc, że to samo zdarzenie było wówczas oceniane odmiennie w stosunku do oceny organów w sprawie niniejszej, raz jako zbieranie i przetwarzanie, a raz jako składowanie i pozbywanie się odpadów. Organy w swoich decyzjach nie zakwestionowały, że opony zostały przekazane w celu ich użycia w ogrodzie permakulturowym i zostały w tym celu faktycznie użyte. W ocenie sądu uzasadnienie decyzji naruszało art. 107 § 3 k.p.a., gdyż Kolegium nie odniosło się do zarzutów skargi. Decyzję oceniono jako napisaną w sposób pobieżny.

Wyrok nie jest prawomocny. W dniu 18 stycznia 2023 roku akta sprawy wraz ze skargą kasacyjną zostały wysłane do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 


Wyrokiem z dnia 28 lutego 2023 roku po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygnaturze akt II SA/Bk 28/23 Sąd oddalił skargę na postanowienie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie o wznowienie studiów w drodze reaktywacji.

Wyrok jest prawomocny od 31 marca 2023 roku.


Wyrokiem z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 925/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej decyzję o udzieleniu zezwolenia na zbieranie odpadów.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 923/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 5/23 Sąd oddalił skargę na decyzję SKO w Suwałkach w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości.

Wyrok jest prawomocny od 12 kwietnia 2023 roku.


Wyrokiem z dnia 14 lutego 2023 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 934/22 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję  Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku oraz poprzedzające jej wydanie decyzję i postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kolnie oraz zasądził od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok jest prawomocny od 7 kwietnia 2023 roku.


Wyrokiem z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 907/22 Sąd oddalił skargę Gminy Białystok  na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyrok jest prawomocny od 8 kwietnia 2023 roku.


Wyrokiem z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 850/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za zgłoszenie pierwotne pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu projektu.

Wyrok jest prawomocny od 12 kwietnia 2023 roku.


Wyrokiem z 27 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 531/22 ze skargi na czynność Wójta Gminy Sejny w przedmiocie ustalenia numeru porządkowego budynku, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz zasądził od Wójta Gminy Sejny na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Wyrok jest prawomocny od 21 marca 2023 roku.


Wyrokiem z 24 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 617/22 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, Sąd oddalił skargę.

Wyrok jest prawomocny od 24 lutego 2023 roku.


Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 772/22, Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego.

Wyrok jest prawomocny od 21 lutego 2023 roku.


Wyrokiem z 10 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 653/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Wyrok jest prawomocny od 21 marca 2023 roku.


Wyrokiem z 10 stycznia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 131/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji drogowej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.