Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy rozpoznane

Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl


Wyrokiem z 29 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 700/22 ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 25 listopada 2021 roku o numerze 25.156.221 w przedmiocie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 29 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 712/22 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 9 listopada 2018 roku o numerze XLIX/413/18 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Sąd stwierdził nieważność § 10 ust. 9 oraz § 13 ust. 1, 3, 5 zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 717/22 ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łomża z dnia 23 sierpnia 2000 roku o numerze XVII/101/2000 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej w zakresie obejmującym § 4 pkt 8 i 9 w odniesieniu do działki numer 29/1 oraz
w odpowiadającej tym zapisom części graficznej stanowiącej załącznik do uchwały oraz zasądził od Gminy Łomża na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


W dniu 25 listopada 2022 roku Sąd postanowił odroczyć rozprawę w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 83/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów.

Nowy termin rozprawy został wyznaczony na dzień 21 grudnia 2022 roku na godzinę 9:00.


Wyrokiem z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 678/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie zgody na wykonanie zjazdu z drogi publicznej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 16 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 390/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 grudnia 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy G. oraz zasądził Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 15 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 672/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Rektora Uniwersytetu w B. w przedmiocie skreślenia z listy uczestników szkoły doktorskiej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 10 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 433/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Rektora Politechniki B. w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 10 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 619/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 9 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 393/22 Sąd oddalił skargę na pisemną interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie podatku od nieruchomości.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 9 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 403/22 Sąd oddalił skargę na pisemną interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Prezydenta Miasta B. w przedmiocie podatku od nieruchomości.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 27 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 558/22 ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Komendanta Placówki Straży Granicznej w B. z grudnia 2021 roku w przedmiocie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd uchylił zaskarżone postanowienie.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 12 października 2022 roku o godz. w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 447/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie opłaty podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w 2018 roku, 2019 roku i 2020 roku, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Marszałka Województwa P. oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

W dniu 12 października 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekał w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Bk 447/22 ze skargi przedsiębiorcy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w B.  w przedmiocie opłaty podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. Udział w sprawie zgłosił również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Skargi uwzględniono uchylając decyzje organów obydwu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.). Podstawą uwzględnienia skarg było uznanie, że organy w swoich decyzjach nie udzieliły przekonującej odpowiedzi na pytanie, jaka czynność miała miejsce w sprawie i za jaką czynność powinna być poniesiona opłata, a także jaki podmiot powinien ponosić odpowiedzialność i na podstawie których przepisów. Sąd zwrócił uwagę na przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, wskazując, że wynikające z nich obowiązki ponoszenia opłat i kar administracyjnych odnoszą się do tych samych sytuacji faktycznych, co prowadziłoby do ponoszenia opłat i kar dwukrotnie za to samo zdarzenie, wbrew treści art. 194 ust. 2 ustawy o odpadach. Sąd podkreślił, że skarżący był już karany mandatem za przekazanie odpadów podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia, zaś podmiot, któremu przekazano odpady był ukarany administracyjną karą pieniężną za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia. Zauważył więc, że to samo zdarzenie było wówczas oceniane odmiennie w stosunku do oceny organów w sprawie niniejszej, raz jako zbieranie i przetwarzanie, a raz jako składowanie i pozbywanie się odpadów. Organy w swoich decyzjach nie zakwestionowały, że opony zostały przekazane w celu ich użycia w ogrodzie permakulturowym i zostały w tym celu faktycznie użyte. W ocenie sądu uzasadnienie decyzji naruszało art. 107 § 3 k.p.a., gdyż Kolegium nie odniosło się do zarzutów skargi. Decyzję oceniono jako napisaną w sposób pobieżny.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 28 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 415/22, Sąd oddalił skargę na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 27 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 590/22, Sąd oddalił skargę na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy nadania numeru porządkowego budynkowi.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 26 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 342/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 25 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 635/22, ze skargi na czynność Wójta Gminy R. w przedmiocie zapewnienia dowozu niepełnosprawnego dziecka do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, Sąd stwierdził bezskuteczność czynności, oraz zasądził od Wójta Gminy R. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 20 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 586/22, ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z radnym, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz zasądził od Rady Gminy S. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 20 października 2022 roku sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 565/22, Sąd oddalił skargę uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

 


Wyrokiem z dnia 13 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 524/22, ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę w wyniku postępowania o scaleniu i podziale nieruchomości, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Wojewody P. na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 12 października 2022 roku sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 270/22, ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu B. w przedmiocie zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 12 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 289/22, ze skargi na czynność Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie odmowy potwierdzenia wywozu zakupionego towaru, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz zasądził od Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowo-administracyjnego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 12 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 304/22, Sąd oddalił skargę na czynność Gminy Sz. w przedmiocie niewypłacenia w należytej wysokości dotacji oświatowej w czerwcu 2022 roku na rzecz jednostki systemu oświaty.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 11 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 556/22, Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 11 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 589/22, Sąd oddalił skargę na czynność P. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w B. w przedmiocie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku architektury i budownictwa.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 29 września 2022 roku została rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 344/22, ze skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 28 września 2022 roku, wydanym w sprawie sygnaturze akt I SA/Bk 91/22, Sąd oddalił skargę  na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 rok z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 28 września 2022 roku została rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 204/22, ze skargi na pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w B. dotyczące odmowy pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia podmiotów gospodarczych poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Sąd uchylił zaskarżony akt i zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 28 września 2022 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 231/22, ze skargi na pismo Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w B. w dotyczące odmowy przyznania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środków na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - Sąd uchylił zaskarżony akt i zasądził od organu na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokami z 15 września 2022 roku w sprawach o sygnaturach akt: II SA/Bk 492/22II SA/Bk 493/22 i II SA/Bk 494/22 ze skarg na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w M. w przedmiocie zawrócenia do linii granicy państwowej, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz zasądził od Komendanta Placówki Straży Granicznej w M. na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego.

W dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekał w sprawach o sygnaturach akt: II SA/Bk 492/22, II SA/Bk 493/22 i II SA/Bk 494/22 ze skarg obywateli Iraku oraz Rzecznika Praw Obywatelskich na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w M. w przedmiocie zawrócenia do granicy państwowej. Skargi uwzględniono stwierdzając bezskuteczność zaskarżonej czynności na podstawie art. 146 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r., poz 329 ze zm.). Podstawą uwzględnienia skarg było uznanie, że stanowiący wyłączną podstawę prawną tej czynności § 3 ust. 2b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa wyższej rangi, tj. z normami zawartymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także prawem unijnym, postanowieniami wiążących Polskę umów międzynarodowych oraz Konstytucji RP. Skutkiem zastosowania tego przepisu było natomiast pozbawienie skarżących obywateli Iraku podstawowych gwarancji wynikających z szeroko rozumianego prawa uchodźczego.

Orzeczenia są nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 22 września 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 465/22, ze skargi na czynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. dotyczącą rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz zasądził na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 21 września 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 219/22, Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przypadającej do zwrotu do budżetu Miasta B. wraz z należnymi odsetkami oraz określenia terminu naliczania odsetek należnych od tej kwoty.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 15 września 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 513/22 Sąd oddalił skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 13 września 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 459/22, Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 8 września 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 408/22, Sąd oddalił skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, a także zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za zwracaną nieruchomość.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 7 września 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 237/22, Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej ustalającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1995 – 1998.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 7 września 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 448/22, Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 424/22, ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku oraz nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, Sąd:

 • uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta B. z lutego 2022 roku;
 • umorzył postępowanie administracyjne;
 • zasądził od Wojewody P. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 486/22, ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ustania potrzeb, Sąd:

 • uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy Sz. Z marca 2022 roku;
 • umorzył postępowanie administracyjne;
 • zasądził od Wojewody P. na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Bk 289/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt: I SA/Bk 170/22, ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania loterii promocyjnej bez zezwolenia, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w B. z grudnia 2021 roku oraz zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Bk 318/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie rekultywacji gruntów, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Starosty S. z stycznia 2022 roku oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokami z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawach o sygnaturach akt: II SA/Bk 53/22 i II SA/Bk 147/22 ze skarg na decyzje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w B. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w przedmiocie nałożenia obowiązku należytego utrzymania urządzenia wodnego, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w O. z września 2021 roku oraz zasądził od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenia są nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Bk 373/22, ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Bk 273/22, Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokami z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawach o sygnaturach akt II SA/Bk 284/22 i II SA/Bk 285/22 ze skarg na czynności Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie obciążenia za depozyt broni Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonych czynności oraz zasądził na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenia nie są prawomocne.


Wyrokami z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawach o sygnaturach akt: II SA/Bk 301/22, II SA/Bk 302/22 i II SA/Bk 303/22 Sąd oddalił skargi na decyzje Wojewody P. w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony nieruchomości w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do czasu ustania potrzeb.

Wyroki w sprawach o sygnaturach akt: II SA/Bk 301/22, II SA/Bk 302/22 i II SA/Bk 303/22 są prawomocne od dnia 5 sierpnia 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie sygnaturze akt I SA/Bk 104/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie zwrotu części dotacji pobranej na rok 2015 w nadmiernej wysokości, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżących– wspólników „G.,S.” s.c. w W. zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokami z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawach o sygnaturach akt: I SA/Bk 87/22I SA/Bk 88/22 i I SA/Bk 89/22 ze skarg na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za urządzanie gier na automatach hazardowych bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia w lokalu, Sąd uchylił zaskarżone decyzje oraz poprzedzające ich wydanie decyzje Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z listopada 2021 roku.

Orzeczenia są nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 324/22 ze skargi na uchwałę Rady Miasta w A. w przedmiocie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej A.-L., Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 324/22 jest prawomocny od dnia 2 sierpnia 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 144/22 ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu usług przewozowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę B., Sąd:

 1. stwierdził nieważność § 1 pkt 6 i pkt 7 zaskarżonej uchwały;
 2. stwierdził, że § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz § 4 zaskarżonej uchwały zostały wydane z naruszeniem prawa;
 3. w pozostałym zakresie skargę oddalił.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  I SA/Bk 144/22 jest prawomocny od dnia 11 sierpnia 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 294/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy społecznej w formie jednego gorącego posiłku, Sąd oddalił skargę.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 294/22 jest prawomocny od dnia 5 lipca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 311/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 311/22 jest prawomocny od dnia 16 lipca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 270/22 Sąd oddalił skargę na czynność Wójta Gminy P. w przedmiocie odmowy dowozu niepełnosprawnego dziecka do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 270/22 jest prawomocny od dnia 15 lipca 2022 roku.


Postanowieniem z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 240/22 ze skargi na akt Komendanta Placówki Straży Granicznej w M. w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na przebywanie na obszarze objętym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej, Sąd odrzucił skargę oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego dla skarżącej.

Postanowieniem z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie II SA/Bk 240/22 Sąd odrzucił skargę na pismo Komendanta Placówki Straży Granicznej w M. zawierające odmowę udzielenia zezwolenia na przebywanie na obszarze objętym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej. Zdaniem Sądu, przepis art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej stanowi podstawę do wydania przez komendanta właściwej placówki Straży Granicznej decyzji administracyjnej o odmowie udzielenia zezwolenia na przebywanie na obszarze objętym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej. W rozpoznawanej sprawie zaskarżone działanie odmowne organu nie posiada cech decyzji administracyjnej, jest zwykłym pismem nieposiadającym żadnych adnotacji urzędowych i zostało przesłane wnioskodawcy drogą mailową. Nie podlega więc kognicji sądu administracyjnego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 18/22 ze skargi na bezczynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w N. w sprawie zezwolenia na przebywanie na obszarze objętym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej, Sąd:

 1. zobowiązał Komendanta Placówki Straży Granicznej w N. do załatwienia wniosku skarżącej z grudnia 2021 roku w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt organowi;
 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności;
 3. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;
 4. nie przyznał od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej;
 5. zasądził od Komendanta Placówki Straży Granicznej w N. na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SAB/Bk 18/22 jest prawomocny od dnia 12 lipca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 17 maja 2022 w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 244/22 ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z Radnym Rady Gminy S., Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz zasądził od Rady Gminy S. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 244/22 jest prawomocny od dnia 30 czerwca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 268/22 ze skargi na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie przeniesienia i mianowania na inne stanowisko, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję personalną oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję personalną Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w B. oraz zasądził od P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. na rzecz skarżącego
zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 268/22 jest prawomocny od dnia 8 lipca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 229/22 Sąd oddalił skargę na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy nadania numerów porządkowych budynkom.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 115/22 ze skargi na decyzję Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej w S. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej Państwowej Uczelni Zawodowej w S. z grudnia 2021 roku.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 115/22 jest prawomocny od dnia 23 czerwca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 116/22 ze skargi na decyzję Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej w S. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów roku akademickim 2021/2022, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej w S. z grudnia 2021 roku. 

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 116/22 jest prawomocny od dnia 30 lipca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 133/22 ze skargi na czynność Burmistrza M. w przedmiocie zapewnienia transportu do placówki oświatowej, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz uznał obowiązek Burmistrza M. do zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu K. L. do Zespołu Szkół w B. w roku szkolnym 2021/2022.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 219/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 219/22 jest prawomocny od dnia 10 czerwca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 161/22 ze skargi na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku izolacji, Sąd: uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. oraz zasądził od P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 161/22 jest prawomocny od dnia 23 czerwca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 141/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdań podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, Sąd:

 • uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej nałożenia na skarżącego kary pieniężnej za przekazanie Wójtowi Gminy R. po terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych za IV kwartał 2020 roku w wysokości 9 200 złotych oraz za I kwartał 2021 w wysokości
  400 złotych,
 • umorzył postępowanie administracyjne w zakresie, o którym mowa w punkcie 1,
 • zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 141/22 jest prawomocny od dnia 31 maja 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 165/22 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, Sąd stwierdził nieważność § 11 ust. 2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy S. w 2021 roku stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 165/22 jest prawomocny od dnia 4 czerwca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 67/22 ze skargi na zarządzenie, wydane przez Prezydenta Miasta B., w przedmiocie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Miasta B., Sąd stwierdził, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa i zasądził na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 67/22  jest prawomocny od dnia roku 9 czerwca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 187/22 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miejskiej T.K. w przedmiocie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, Sąd stwierdził nieważność § 11 ust. 2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy T. K. na 2021 rok stanowiącego załącznik nr 1 do zaskarżonej uchwały.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 187/22 jest prawomocny od dnia 20 maja 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 52/22 ze skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że rekompensata, którą Spółka otrzymuje od Gminy z tytułu wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, nie stanowi podstawy opodatkowania, Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 89/22 ze skargi na uchwałę Rady Miasta B.P. w przedmiocie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta B.P. za rok 2020, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz zasądził od Rady Miasta B.P. na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 89/22 jest prawomocny od dnia 24 maja 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 172/22 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, Sąd stwierdził nieważność § 15 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy K. w 2021 roku, stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 172/22 jest prawomocny od dnia 17 maja 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 122/22 ze skargi R.H. na uchwałę Rady Miejskiej w A. z dnia 29 kwietnia 2021 r. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały uznając, że zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji, czy też prowadzeniem działalności gospodarczej nie ma charakteru bezwzględnego. W przypadku korzystania przez radnego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego na warunkach powszechnie ustalonych, w odniesieniu do danego typu czynności prawnych dla ogółu społeczeństwa, nie dochodzi do naruszenia art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319). Nie zachodzi wówczas uprzywilejowanie radnego z powodu pełnienia określonej funkcji, gdyż nie zachodzi obawa wykorzystania mandatu radnego do uzyskania innych korzyści aniżeli tych, które są dostępne dla wszystkich członków wspólnoty samorządowej. Sąd podkreślił ponadto, że przy stosowaniu art. 24 f ust. 1 u.s.g. w każdej sprawie należy uwzględniać to, aby ingerencja w prawo wykonywania mandatu rannego pozostawała w racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów, dla których ustanowiono zakaz wprowadzony tym przepisem.

Wyrok nie jest prawomocny.


W dniu 23 marca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekał w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 44/22 ze skargi na indywidualną interpretację prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przedmiot skargi dotyczył wątpliwości interpretacyjnej podatnika w zakresie, czy usługi sekwencjonowania genomu SARS COV-2 korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Sąd oddalił skargę, podzielając stanowisko organu interpretacyjnego co do braku, w przypadku opisanej usługi, charakteru usług opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 44/22 jest prawomocny od dnia 23 kwietnia 2022 roku.


W dniu 17 marca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekał w sprawach o sygn. akt: II SA/Bk 892/21, II SA/Bk 893/21 i II SA/Bk 894/21 ze skarg obywateli Iraku na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w Michałowie w przedmiocie zawrócenia do granicy państwowej. Postępowania sądowoadministracyjne prowadzone w tych sprawach umorzono ze względu na złożenie przez skarżących oświadczeń o cofnięciu skarg. Oświadczenia te sąd uznał za dopuszczalne, stwierdzając, że nie zmierzają one do obejścia prawa, ani też nie spowodują utrzymania w mocy czynności dotkniętej wadą nieważności. Oznacza to, że postępowania zostały zakończone rozstrzygnięciem o charakterze procesowym, bez rozpatrzenia istoty spraw, z uwagi na zaistniałe przeszkody do merytorycznego ich rozpoznania (art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a.).

Postanowienia są nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 58/22 Sąd oddalił skargę na zarządzenie Burmistrza K. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 956/21 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Marszałka Województwa P. oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżącej.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt  II SA/Bk 956/21 jest prawomocny od dnia 7 maja 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 42/22 ze skargi na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku izolacji domowej, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. i zasądził od P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżącej.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 42/22 jest prawomocny od dnia 7 czerwca 2022 roku.


Wyrokiem z 15 marca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 41/22 Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 897/21 ze skargi na decyzję Burmistrza W. w przedmiocie informacji o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności.  

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 897/21 jest prawomocny od dnia 6 maja 2022 roku. 


Wyrokiem z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 959/21 ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Sąd stwierdził nieważność § 10 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy C. w 2021 roku, stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 959/21 jest prawomocny od dnia 22 kwietnia 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 605/21 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy umorzenia kar pieniężnych wraz z odsetkami.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 1 marca 2022 w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 902/21 ze skargi na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B., umorzył postępowanie administracyjne oraz zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 902/21 jest prawomocny od dnia 20 kwietnia 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 9/22 ze skargi Prokuratora Rejonowego w H. na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Sąd stwierdził nieważność § 15 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy B. na rok 2021, stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 9/22 jest prawomocny od dnia 26 marca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 8/22 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt , Sąd stwierdził nieważność § 12 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy J. w roku 2021, stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały.
Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 8/22 jest prawomocny od dnia 2 kwietnia 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 7/22 ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 7/22 jest prawomocny od dnia 16 kwietnia 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 10/22 Sąd  oddalił skargę Gminy M. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 10/22 jest prawomocny od dnia 5 kwietnia 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 827/21 ze skargi na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii poprzez niezastosowanie się do czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, Sąd: uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B., umorzył postępowanie administracyjne oraz zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 951/21 ze sprzeciwu od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 951/21 jest prawomocny od dnia 28 stycznia 2022 roku.


Wyrokami z dnia  27 stycznia 2022 roku w sprawach o sygnaturach akt II SA/Bk 814/21 i II SA/Bk 815/21 ze skarg M.S. i A.O. na decyzje P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. wydane w przedmiocie kary pieniężnej, Sąd uchylił zaskarżone decyzje oraz poprzedzające ich wydanie decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B.; umorzył postępowania administracyjne w tych sprawach oraz zasądził od organu administracji na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego.

Zdaniem Sądu, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia  określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 ze zm.) zawierające zakaz prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach do konsumpcji na miejscu - w tym § 10 ust. 9 tego rozporządzenia, który był podstawą prawną zaskarżonych decyzji - nie spełnia konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upoważnienia ustawowego zawierającego wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.). W treści upoważnień ustawowych nie zawarto wskazówek dotyczących materii przekazanej do uregulowania w rozporządzeniu. W związku z tym zasadnicze elementy ograniczenia w realizowaniu konstytucyjnie chronionej wartości, tj. wolności działalności gospodarczej – nie znalazły się w ustawie. Tryb wprowadzenia ograniczenia w prowadzeniu działalności usługowej naruszył więc podstawowe standardy konstytucyjne i prawne w zakresie regulowania ograniczeń wolności działalności gospodarczej. W takim przypadku, niedopuszczalne było zastosowanie sankcji w postaci kary pieniężnej za naruszenie tych ograniczeń, co skutkowało uchyleniem zaskarżonych decyzji i umorzeniem postępowania administracyjnego.

Orzeczenia nie są prawomocne.


Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 898/21  Sąd oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w G. na uchwałę Nr XXIX/218/2021 Rady Gminy R. z dnia 13 maja 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy R. w 2021 r.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 898/21 jest prawomocny od dnia 1 marca 2022 roku.


Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 786/21 ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. z maja 2021 roku w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Sąd oddalił skargę.

Wyrok w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 786/21 jest prawomocny od dnia 8 marca 2022 roku.


W dniu 13 stycznia 2022 roku Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku orzekał w sprawach o sygnaturach akt II SA/Bk 729/21 i II SA/Bk 730/21 ze skarg przedsiębiorców na decyzje P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. wydane w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności usługowej, ustanowionego w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na mocy § 9 ust. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 367), polegającego na zakazie prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach do konsumpcji na miejscu.

Obie zaskarżone decyzje oraz poprzedzające ich wydanie decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. zostały uchylone bowiem Sąd uznał, że ww. rozporządzenie, wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255), statuujące ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej przez skarżących i nakładające z tego tytułu karę pieniężną, reguluje zasadnicze elementy tego ograniczenia, które – jako mające decydujące znaczenie dla ograniczenia możliwości realizacji konstytucyjnie chronionej wartości, tj. wolności działalności gospodarczej – winny znajdować się w ustawie.

Sąd uznał także, że rozporządzenie to nie spełnia konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upoważnienia ustawowego zawierającego wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego. W treści upoważnień ustawowych nie zawarto bowiem wskazówek dotyczących materii przekazanej do uregulowania w rozporządzeniu. W oparciu o powyższe Sąd stwierdził, że tryb wprowadzenia przedmiotowego ograniczenia, naruszył podstawowe standardy konstytucyjne i prawa w zakresie wolności działalności gospodarczej.

Orzeczenia nie są prawomocne.