Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

W ramach Centrum Praktyk Sądowych działającego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierownictwem sędziego WSA Pani Małgorzaty Anny Dziemianowicz we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa, została przygotowana symulacja rozprawy z zakresu prawa administracyjnego. Przygotowanie do symulacji poprzedzone zostało wizytami studentów biorących udział w programie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Symulacja rozprawy odbyła się w dniu 2 czerwca 2022 r. przy udziale Prezesa Sądu sędziego WSA Pana Andrzeja Meleziniego, który pogratulował studentom i kadrze rzetelnego przygotowania symulacji rozprawy.


Z dniem 1 czerwca 2023 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA Andrzej Melezini powierzył pełnienie obowiązków Kierownika Sekretariatu Wydziału II Pani Annie Bazydło, a stanowisko Zastępcy Kierownika Sekretariatu Wydziału II – Pani Annie Makal.


Z dniem 31 maja 2023 roku Kierownik Sekretariatu Wydziału II Pani Magdalena Huszcza przeszła na emeryturę. Swoją przygodę z sądownictwem administracyjnym na Podlasiu rozpoczęła w momencie tworzenia w Białymstoku Ośrodka Zamiejscowego NSA. Była jedną z 3 pierwszych osób zatrudnionych we wrześniu 1994 roku i zobligowanych do poprowadzenia działalności tego Ośrodka W ciągu 29 lat pracy na rzecz sądownictwa administracyjnego stworzyła praktykę sprawnego działania sekretariatu wydziału orzeczniczego, ukształtowała pracowników, egzekwując od nich zaangażowanie i obowiązkowość. Życzymy Pani Magdalenie wielu szczęśliwych lat, podróży i realizacji wszystkich dotąd niespełnionych marzeń.


Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz uczestniczyła w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p.t.: "Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Aspekty unijne i międzynarodowe",  która odbyła się w dniach 29 - 30 maja 2023 roku  w Kazimierzu Dolnym.


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA Andrzej Melezini oraz sędzia WSA Marcin Kojło uczestniczyli w Konferencji sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych, zorganizowanej w dniu 22 maja 2023 roku przez Izbę Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego. 


W dniu 15 maja 2023 r. asesor WSA Anna Bartłomiejczuk oraz asesor WSA Marta Joanna Czubkowska wzięły udział w seminarium, pt. "Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego dla nowoprzyjętych sędziów i asesorów sądów administracyjnych, zorganizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny.


W dniach 13 - 14 maja 2023 roku w Białymstoku odbył się 10.PKO Białystok Półmaraton. Zebrane podczas biegu fundusze zostaną przekazane Stowarzyszeniu Jasny Cel na leczenie 5-letnich bliźniaków Igora i Mariki. W ramach zorganizowanej imprezy nasz kolega Tomasz Łapiński  wziął czynny udział w „Nocnym biegu na 5”, który ukończył z sukcesem, za co na mecie otrzymał medal. Gratulujemy Panu Tomkowi sportowego zacięcia i chęci pomocy osobom potrzebującym.

pko_bialystok_polmaraton1.jpeg
fot. Urszula Łobaszewska

pko_bialystok_polmaraton2.jpeg
fot. archiwum własne

W dniach 10 – 12 maja 2023 roku sędziowie, asesorzy sądowi i asystenci sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wzięli udział w warsztatach szkoleniowych w Ostródzie zorganizowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Podczas szkolenia zostały poruszone zagadnienia związane z procedurą sądowoadministracyjną oraz orzecznictwem z zakresu właściwości rzeczowej wydziałów procesowych finansowych i ogólnoadministracyjnych.


Prezes WSA w Białymstoku dr Andrzej Melezini objął patronatem honorowym 3. Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Ochrona praw przedsiębiorcy, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2023 r.


W dniach 17 – 19 kwietnia 2023 roku sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski oraz asesor sądowy WSA Justyna Siemieniako uczestniczyli w Opolskiej X ogólnopolskiej konferencji podatkowej poświęconej tematyce prawa celnego i podatku akcyzowego oraz gier hazardowych.


W dniu 30 marca 2023 r. zmarł sędzia NSA w stanie spoczynku Stanisław Barczewski

Stanisław Barczewski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku  1957.
W 1963 roku złożył egzamin sędziowski,  a w 1964 roku egzamin na stanowisko radcy prawnego.
Pracę zawodową rozpoczynał w organach administracji terenowej  przechodząc wszystkie szczeble zawodowe w charakterze radcy prawnego. Zatrudnienie w  Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku zakończył w roku 1994 jako dyrektor  tego Urzędu. W tym samym roku został powołany na stanowisko sędziego NSA i Prezes NSA powierzył mu funkcję organizatora Ośrodka Zamiejscowego  NSA w Białymstoku.
Od 1 listopada 1994 roku do  1 stycznia 1999 roku Pan sędzia  pełnił funkcję Prezesa Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którym kierował i w którym orzekał do dnia przejścia w stan spoczynku tj. do 2 stycznia 1999 roku.

Prezes, Sędziowie, oraz Pracownicy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z głębokim smutkiem żegnają Pana Sędziego Stanisława Barczewskiego - pierwszego Prezesa Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, składając jednocześnie Rodzinie i Najbliższym szczere wyrazy współczucia.


W dniu 23 marca 2023 r., w ramach praktyk zorganizowanych przez Centrum Praktyk Sądowych Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odwiedziła grupa studentów IV i V roku Wydziału Prawa UwB uczestnicząca w zajęciach prawa administracyjnego. Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz zapoznała gości z organizacją Sądu, zakresem jego działania oraz zadaniami realizowanymi przez Wydział Informacji Sadowej i Czytelnię Akt, a także podstawami pracy sekretariatów wydziałów procesowych, w tym, w szczególności, sposobem rejestracji spraw i drogą skargi po jej wpływie do sądu aż po prawomocne zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego. Studenci zwiedzili budynek Sądu, w tym bibliotekę i sekretariat Wydziału I procesowego, mieli okazję porozmawiać z pracownikami sekretariatu oraz asystentami sędziów, a końcowo uczestniczyli w rozprawach odbywających się w tym dniu w Wydziale II.


W dniu 22 marca 2023 roku Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Mariusz Popławski złożył wizytę Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dr. Andrzejowi Meleziniemu, podczas której pogratulował objęcia stanowiska Prezesa życząc wytrwałości w wykonywaniu zadań i podejmowaniu nowych wyzwań, a także mnóstwa sukcesów i satysfakcji. Pan Dziekan wyraził także nadzieję na kontynuację współpracy obu stron, w tym w szczególności podejmowanie wspólnych inicjatyw przyczyniających się do doskonalenia obu instytucji oraz dających wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz rozwoju lokalnego środowiska prawniczego.


Z dniem 16 marca Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Mariusz Popławski powołał Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędziego WSA dr. Andrzeja Meleziniego na Członka Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa UwB.

Rada Konsultacyjna UwB.jpeg


W dniu 16 marca 2023 r. urzędowanie rozpoczął nowo powołany Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA dr Andrzej Melezini.


W dniu 16 marca 2023 roku wizytę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyła przedstawicielka Wydziału Prawa UwB dr Małgorzata Wenclik wraz ze studentami Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych Wydziału Prawa UwB oraz uczestniczkami "Programu Prawniczego Mentoringu Kobiecego", realizowanego przez Wydział Prawa UwB we współpracy ze Stowarzyszeniem 100-lecie Kobiet.  W programie uczestniczą studentki prawa, a główne cele programu koncentrują się na zapewnieniu studentkom możliwości poznania różnych profesji prawniczych „z pierwszej ręki” – bezpośrednio od kobiet praktykujących te zawody z pasją i sukcesami, społeczniczek, cieszących się uznaniem w środowisku lokalnym. Program ma zapewnić przyszłym prawniczkom profesjonalne i życzliwe kobiece wsparcie w samorozwoju i wyborze drogi zawodowej. Podczas wizyty Goście uczestniczyli w jednej z rozpraw odbywających się w tym dniu, a następnie Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz oraz asesor sądowy WSA Anna Bartłomiejczuk wprowadziły Gości w tajniki organizacji i funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce.


W dniu 14 marca 2023 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny, w obecności Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA - sędziego NSA Sylwestra Marciniaka, Szefa Kancelarii Prezesa NSA Hieronima Kulczyckiego oraz kończącego kadencję dotychczasowego Prezesa WSA w Białymstoku sędziego NSA dr. Wojciecha Stachurskiego i wszystkich pracowników WSA w Białymstoku wręczył sędziemu WSA dr. Andrzejowi Meleziniemu akt powołania do pełnienia od dnia 16 marca 2023 roku funkcji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Powołanine Prezesa.jpeg


W dniu 14 marca 2023 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, podczas którego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny pożegnał kończącego swoją kadencję Prezesa WSA w Białymstoku sędziego NSA dr. Wojciecha Stachurskiego, dziękując za wieloletnią, oddaną pracę na zajmowanym stanowisku.

Pan Prezes NSA przedstawił Zgromadzeniu Ogólnemu celem zaopiniowania kandydaturę na stanowisko Prezesa WSA w Białymstoku – sędziego WSA dr. Andrzeja Meleziniego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów przyjęło jednogłośnie zaproponowaną kandydaturę.


W dniach 14 – 15 marca 2023 roku w Supraślu odbyła się narada Prezesa NSA z prezesami wojewódzkich sądów administracyjnych. W programie narady znalazły się, między innymi, tematy dotyczące zagadnień pracy zdalnej, realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynkach sądów administracyjnych, spraw dyscyplinarnych sędziów sądów administracyjnych, informacji publicznej i nadzoru Prezesa NSA nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych.


W dniu 2 marca 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pani Annie Bartłomiejczuk akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku


W dniu 22 lutego 2023 r. ok. godz. 15.30 podczas betonowania ściany żelbetowej na działce przy ul. Sienkiewicza 86, sąsiadującej z budynkiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, doszło do katastrofy budowlanej. Podczas wykonywania ściany w nowowznoszonym budynku mieszkalnym przy granicy z budynkiem Sądu, na skutek naporu wylewanego do szalunku betonu, zawaliła się ściana budynku Sądu, do środka pomieszczenia Sądu, tj. sali konferencyjnej na ostatniej kondygnacji.  W wyniku katastrofy nikt nie ucierpiał. O zdarzeniu powiadomione zostały odpowiednie służby, w tym Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Policja. Miejsce katastrofy zostało zabezpieczone i objęte zakazem częściowego użytkowania, nie może być użytkowana sala konferencyjna i jedno pomieszczenie socjalne. Dalsze czynności w sprawie będą prowadzone pod nadzorem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wojewódzki Sąd Administracyjny prowadzi swoją działalność bez zakłóceń - w normalnym dotychczasowym trybie odbywają się rozprawy i przyjmowani są interesanci.


W dniu 27 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Białymstoku, podczas którego podjęto uchwałę Nr 1/2023 o wyborze nowych członków Kolegium Sądu. Na członków Kolegium Sądu wybrano: sędziego WSA Małgorzatę Annę Dziemianowicz, sędziego WSA Marcina Kojło, sędziego WSA Elżbietę Lemańską oraz  sędziego WSA Marka Leszczyńskiego.Kalendarium ważniejszych wydarzeń w sądownictwie administracyjnym na Podlasiu 1994-2022