Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zlokalizowana jest na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W celu wniesienia pisma procesowego do sądu strona powinna posiadać konto na platformie ePUAP. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pisma wysłane na adres elektroniczny sądu (adres e-mail), czyli z pominięciem platformy ePUAP, nie wywołują skutków prawnych, które ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej „p.p.s.a.”) wiąże ze złożeniem pisma procesowego.


Wnoszenie pism procesowych w sprawach toczących się przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku

 

1. Pismo procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym może być sporządzone w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego,

2. Pismo może zostać przygotowane przy użyciu dostępnego na ePUAP formularza pisma ogólnego, jako załącznik do formularza pisma ogólnego, a w przypadku gdy dla danej czynności dostępny jest dedykowany formularz –  przy użyciu tego formularza. 

3. Pismo wnoszone do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego (również ewentualne załączniki do tego pisma) musi zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku składania odpisu pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, należy odpis ten uwierzytelnić w ten sam sposób.

4. Pismo w formie dokumentu elektronicznego powinno spełniać wszystkie wymogi pisma w postaci papierowej, czyli zawierać:

Jeżeli jest pierwszym pismem w sprawie powinno także zawierać:

5. Każde pismo w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać adres elektroniczny (tj. adres na platformie ePUAP). W przypadku niewskazania adresu elektronicznego przyjmuje się, że właściwym jest ten adres, z którego nadano pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

6. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysłane na dotychczasowy adres pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

7. Pismo i załączniki wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

8. Do pisma w formie dokumentu elektronicznego nie dołącza się jego odpisów. Zamiast odpisu pisma strona zobowiązana jest do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie wydruków takiego pisma i jego załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru.

9. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

10. Sąd potwierdza wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego do swojej elektronicznej skrzynki podawczej przez przesianie urzędowego poświadczenia odbioru. Datą wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego jest określona w urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu.

Wnoszenie pism nieprocesowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia również składanie pism w formie dokumentu elektronicznego w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), na przykład:

udostępnienia  informacji publicznej
skarg i wniosków lub 
3 wydawania zaświadczeń.

Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:

  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

Dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów.

  1. poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:

    Dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.

    Akceptowalne formaty załączników to: PDF, DOC, DOCX, GIF, JPG, ODS, ODT, RTF, TIFF, XLS, TXT, XLS, XLSX, CSV. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP,

    Dokument lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Wersja XML