Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia PDFUstawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1243).pdf

 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (http://www.bip.bialystok.wsa.gov.pl) jest bezpłatne.

  Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
   
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt. 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).

  Jeżeli informacjami tymi są w szczególności orzeczenia sądowe, jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
   
 3. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt. 1 udostępniane są na wniosek.

  W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sądowych obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
   
 4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt. 1 z pominięciem procedury wnioskowej.
   
 5. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.

Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tego faktu.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnione prawne orzeczenia sądowego).

 

PDFCzynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski.pdf

PDFInformacja o przysługujących środkach prawnych dot. odmowy ponownego wykorz. inf.publ.pdf

Wersja XML