Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Właściwość miejscowa

Do rozpoznania sprawy właściwy jest ten wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zakresem swego działania obejmuje województwo podlaskie.

Wyjątki od właściwości miejscowej stanowią sprawy, rozpatrywane przez wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę, będące w zakresie działania:

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (PDFDz. U. z 2003 r. Nr 72, poz. 653.pdf) ;

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (PDFDz.U. z 2020 r., poz. 1773.pdf);

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego (PDFDz.U. z 2011 r. Nr 89, poz. 506.pdf z późn. zm.).

Wersja XML