Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku regulują odpowiednio przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku –  Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524) w związku z art. 29  ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 ).

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku rozpatruje Prezes WSA w Białymstoku jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 PDFRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 z zm.).pdf sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którego pracami kieruje Sędzia WSA –Przewodniczący Wydziału.

 

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- na piśmie:

- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok
- pocztą elektroniczną na adres: informacja@bialystok.wsa.gov.pl
- za pośrednictwem platformy e-PUAP

- w formie ustnej do protokołu:

- w Czytelni akt Wydziału Informacji Sądowej WSA w Białymstoku – parter, pokój 02.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie. 

Elementy skargi/wniosku

- data
- imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego i wnioskodawcy
- zwięzła treść skargi lub wniosku
- w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

Wersja XML