Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo Pomocy

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz bezpłatne ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Zakres prawa pomocy może być całkowity lub częściowy. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

Tryb przyznawania prawa pomocy:

Ustanowienie pełnomocnika procesowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

Przyznane prawo pomocy może być cofnięte w całości lub w części w razie ujawnienia, że okoliczności, które były podstawą jego przyznania, nie istniały lub przestały istnieć. Jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się. Postanowienie o przyznaniu, cofnięciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy doręcza się stronie, która złożyła wniosek. Środek zaskarżenia przysługuje wyłącznie wnioskodawcy. Od sprzeciwu i zażaleń wnoszonych w sprawie prawa pomocy nie pobiera się opłat sądowych.

 

Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz dla pełnomocników wyznaczonych z urzędu (format PDF):

PDFwzór formularza o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej.pdf
PDFwzór formularza o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.pdf
PDFformularz dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu.pdf

Formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz dla pełnomocników wyznaczonych z urzędu (format DOC):

DOCwzór formularza o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej.doc
DOCwzór formularza o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.doc
DOCformularz dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu.doc

 

PDFwykaz instytucji świadczących pomoc prawną.pdf

 

Podstawa prawna:

Wersja XML